ترانہ ’’ قائد تیرا بیدار لہو بول رہا ہے ‘‘ آواز برادر احمد رضا ن
Runtime: 6m 35s