دکتر حسن عباسی: پیدایش داعش و آغاز جنگ ۳۰ - Farsi
Runtime: 38m 29s