[Speech] Rahber Syed Ali Khamenei ka mumtaz aur ghair mamoli ilmi shakhsiyaat say khitab | Nov 17, 2021 | Urdu
Runtime: 30m 37s