نحوه فرمانروایی جناب سلمان محمدی سلام الله علیه در شهر مدائن | Farsi

Views: 1682
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

اسلام   قرأن   عترت   اهلبیت   سلمان   فارسی   قسط   عدل   امنیت   انتظام   نیروی   انتظامی   پلیس   نانوا   مدائن   حماقت   سرقت   علم   لدنی   عصمت   ولایت   تکوینیه   تشریعیه   ارتفاع   جوهری   تعیین   از   جانب   خدا   خطا   اشتباه   ترازو   سهو   نسیان   نظارت   ظلم   جور   صالح   سگ   سنگ  

اقامه قسط و عدل و اجرای احکام الاهی نیاز به امامی دارد که از علم لدنی و مقام عصمت و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و افضلیت در جمیع فضائل از جمیع خلایق برخوردار باشد و از جانب خدا به اسم و شخص تعیین شده باشد. این امام حق (ع) است که با علم خدادادی از ریز عملکرد کارگزاران خود به طور دقیق و به هنگام مطلع است و با ولایت تکوینیه خود امور را سامان می بخشد و بدون خطا و اشتباه و سهو و نسیان و غرض ورزی احکام را اجرا و بر حسن اجرای آن توسط کارگزاران نظارت می کند و در صورت مشاهده کوچکترین انحراف ، واکنشی در خور و مناسب و به جا و خداپسندانه به عمل می آورد.

Added by ShariatTV on 25-07-2022
Runtime: 13m 10s
Send ShariatTV a Message!

(68) | (0) | (4) Comments: 0