[13] [درسهايي از قرآن] H.I Qaraati - احسان به والدین ،از نشانه های حکمت - Farsi

Views: 6276
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Ramazan   Ramadan   Ramadhan   Rmazan   Rmadan   Lecture   Lessons   quran   Qoran   Kuran   Koran   Pray   Prayer   Namaz   Salaat   Salat   Barkat   Roza   Ruza   Dar   Mahe   Ramazan   Hujjatul   Islam   Wa   Muslimeen   وسوسه   های   شیطان   در   برابر   کارهای   نیک   Qaraati   درسهايي   از   قرآن   ماہِ   رمضان     Qaraati   قرآن   ،   جدا   کننده   حق   از   باطل  

[13] [درسهايي از قرآن] H.I Qaraati - احسان به والدین ،از نشانه های حکمت - Farsi

Added by IRIBIN on 22-07-2014
Runtime: 32m 7s
Send IRIBIN a Message!

(1588) | (0) | (0) Comments: 0