چرایی نیاز ما به سنن و احادیث حضرت ختمی مرتبتؐ و ائمه هدیؑ | اعراض مردم از دین حق (1) | Farsi

Views: 569
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

سنن   حدیث   احادیث   حضرات   آئمہ   معصومیندین   حق   اسلام   شیعہ   تشیع   قرآن   عترت   اهل   بیت   اھلبیت   حق   باطل   ائمه   رسول   خدا   عصمت   امامت   رسالت   شهادت   نقطه   بازگشت   اعراض  

چرایی نیاز ما به سنن و احادیث حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدی(ع) - اعراض مردم از دین حق (1)

Added by ShariatTV on 24-07-2022
Runtime: 3m 10s
Send ShariatTV a Message!

(68) | (0) | (4) Comments: 0